UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2053 /KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

05/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4434/KH-UBND

Kế hoạch tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

07/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4431/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố.

07/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2791/VP-NC

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2695/VP-NC

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

06/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2728/VP-NC

Công văn 2728/VP-NC chuyển Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Công văn 2728/VP-NC chuyển Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

06/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4143/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4123/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4122/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 trên địa bàn thành phố

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4116/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

07/05/2017
Top