UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 4853/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4830/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4799/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017

07/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4708/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tăng cường công tác điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

07/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4613/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

07/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1136/UBND-CNTT

Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4553/UBND-CNTT

Phối hợp cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phối hợp cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

07/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1826/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017

07/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4531/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW

07/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4487/UBND-CNTT

Triển khai công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong năm 2017

07/10/2017
Top