UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2791/VP-NC

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2695/VP-NC

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

06/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2728/VP-NC

Công văn 2728/VP-NC chuyển Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Công văn 2728/VP-NC chuyển Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

06/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4143/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4123/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4122/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 trên địa bàn thành phố

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4116/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

07/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2589/KH-STNMT

Công văn số 2589/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Công văn số 2589/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

06/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2510/SKHĐT-HTĐT

Công văn 2510/SKHĐT-HTĐT đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, lập đề xuất chương trình, dự án giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.

Công văn 2510/SKHĐT-HTĐT đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, lập đề xuất chương trình, dự án giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.

06/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 751/STP-PBGDPL

Công văn 751/STP-PBGDPL Hướng dẫn thực hiện tiểu tiêu chí 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 751/STP-PBGDPL Hướng dẫn thực hiện tiểu tiêu chí 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

06/27/2017
Top