UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 5255/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng phường, xã tiếp cận pháp luật năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng phường, xã tiếp cận pháp luật năm 2017

08/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4565/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động riển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động riển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết

07/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4899/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020

07/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5037/KH-ĐTXD

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình ANTT trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình ANTT trên địa bàn thành phố

07/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2056/QĐ-UBND

Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7078/BCT-KBNN

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN

05/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2962/SKHĐT-KH

Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2797/STNMT-TNN

Công văn số 2797/STNMT-TNN ngày 11/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 2797/STNMT-TNN ngày 11/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

07/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4785/UBND-CNTT

Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP.

Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP.

07/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4787/UBND-CNTT

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phòng, chóng lọt thông tin, tài liệu bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phòng, chóng lọt thông tin, tài liệu bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước.

07/18/2017
Top