UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 5754/UBND-TC

Công văn đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2017-2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2017-2018

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5744/KH-UBND

Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4765/QĐ-BCĐ-VPTT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố và Văn phòng Thường trực BCĐ thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạ xã hội

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố và Văn phòng Thường trực BCĐ thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạ xã hội

08/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5645/UBND-CNTT

Khẩn trương triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành.

Khẩn trương triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành.

08/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

08/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5440/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2017

08/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5522/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ hội trung thu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức Lễ hội trung thu năm 2017

08/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 31/HĐND

Công văn 21/HĐND ngày 08/8/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 21/HĐND ngày 08/8/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

08/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5387/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

08/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5384/KH-UBND

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

08/04/2017
Top