UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1136/UBND-CNTT

Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4553/UBND-CNTT

Phối hợp cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phối hợp cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

07/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1826/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017

07/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4531/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW

07/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4487/UBND-CNTT

Triển khai công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong năm 2017

07/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2053 /KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

05/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4434/KH-UBND

Kế hoạch tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

07/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4431/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố.

07/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2791/VP-NC

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 2791/VP-NC chuyển Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN và Công văn số 1858/BKHCN-TCCB cùng ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2695/VP-NC

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Công văn 06/15/2017 chuyển Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

06/15/2017
Top