UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 7078/BCT-KBNN

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN

05/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2962/SKHĐT-KH

Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2797/STNMT-TNN

Công văn số 2797/STNMT-TNN ngày 11/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 2797/STNMT-TNN ngày 11/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

07/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4785/UBND-CNTT

Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP.

Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP.

07/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4787/UBND-CNTT

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phòng, chóng lọt thông tin, tài liệu bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phòng, chóng lọt thông tin, tài liệu bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước.

07/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4853/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4830/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

07/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4799/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017

07/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4708/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tăng cường công tác điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

07/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4613/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

07/13/2017
Top