UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2383/QĐ-UBND

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3589/STC-HCSN

V/v triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ Sở tiếp công dân

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ Sở tiếp công dân

07/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5856/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xử lý

08/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4078/STC-QLNS

Công văn 4078/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị định 76/2017/NĐ-CP

Công văn 4078/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị định 76/2017/NĐ-CP

08/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4079/STC-QLNS

V/v hướng dẫn việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, nhân dân

V/v hướng dẫn việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, nhân dân

08/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5856/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

08/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 32/HĐND

Công văn tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã

08/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5754/UBND-TC

Công văn đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2017-2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2017-2018

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5744/KH-UBND

Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4765/QĐ-BCĐ-VPTT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố và Văn phòng Thường trực BCĐ thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạ xã hội

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố và Văn phòng Thường trực BCĐ thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạ xã hội

08/09/2017
Top