UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 6805/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2886/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2886/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6795/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "xã hội hóa công tác giáo dục phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2017-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Đề án "xã hội hóa công tác giáo dục phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2017-2021

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6191/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6685/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

09/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6785/KH-UBND

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4497/STC-QLNS

V/v cung cấp thông , tài liệu phục vụ lập kế hoạch toán năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v cung cấp thông , tài liệu phục vụ lập kế hoạch toán năm 2017

09/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6537/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

09/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4282/STC-HCSN

V/v đề nghị báo cáo kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các Trung tâm học tập Cộng đồng năm 2016, năm 2017 và năm 2018

V/v đề nghị báo cáo kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các Trung tâm học tập Cộng đồng năm 2016, năm 2017 và năm 2018

08/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1104/STP-HCTP

Về việc lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

Về việc lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

09/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4763/UBND-TC

Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã trong thực thi công vụ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã trong thực thi công vụ

07/17/2017
Top