UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 6685/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

09/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6785/KH-UBND

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4497/STC-QLNS

V/v cung cấp thông , tài liệu phục vụ lập kế hoạch toán năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v cung cấp thông , tài liệu phục vụ lập kế hoạch toán năm 2017

09/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6537/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

09/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4282/STC-HCSN

V/v đề nghị báo cáo kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các Trung tâm học tập Cộng đồng năm 2016, năm 2017 và năm 2018

V/v đề nghị báo cáo kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các Trung tâm học tập Cộng đồng năm 2016, năm 2017 và năm 2018

08/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1104/STP-HCTP

Về việc lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

Về việc lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

09/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4763/UBND-TC

Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã trong thực thi công vụ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã trong thực thi công vụ

07/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6224/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-TU ngày 24/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17/NQ-TU ngày 23/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-TU ngày 24/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17/NQ-TU ngày 23/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

08/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6145/UBND-TC

Thực hiện việc niêm yết giá và thu phí giữ xe đúng quy định trên địa bàn thành phố

Thực hiện việc niêm yết giá và thu phí giữ xe đúng quy định trên địa bàn thành phố

08/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6168/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

08/29/2017
Top