UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 8170/PA-PCTT

Phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8172/PA-PCTT

Phương án kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền, neo đậu tàu thuyền

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền, neo đậu tàu thuyền

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8171/PA-PCTT

Phương án hoạt động thông tin phục vụ chỉ huy và tuyên truyền Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án hoạt động thông tin phục vụ chỉ huy và tuyên truyền Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8173/PA-PCTT

Phương án đảm bảo sơ cấp cứu, y tế trước, trong và xử lý phòng dịch sau khi xảy ta thiên tai

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án đảm bảo sơ cấp cứu, y tế trước, trong và xử lý phòng dịch sau khi xảy ta thiên tai

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8168/PA-PCTT

Phương án sơ tán các điểm dân cư khi có thiên tai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án sơ tán các điểm dân cư khi có thiên tai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7371/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Bản Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức,viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã

Quyết định Ban hành Bản Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức,viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã

10/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7371/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Bản Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết

Quyết định Ban hành Bản Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết

10/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7774/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn thành phố

10/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7879/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020

10/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7733/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

10/17/2017
Top