UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 7641/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

10/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7434-KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021

10/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3094/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

08/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3991/UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

10/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 28/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 97/2017/NĐ-CP

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/82017 của Chính phủ

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/82017 của Chính phủ

08/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4719/STC-QLCS

Triển khai thực hiện Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính

09/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 123

Bộ Pháp điển điện tử

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bộ Pháp điển điện tử

10/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1075/STP-VB

hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

08/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1227/STP-VB

công bố danh mục văn bàn hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

công bố danh mục văn bàn hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

09/22/2017
Top