UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 3384/UBND-TC

Công văn số 3384/UBND-TC ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chỉ NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.

03/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3277 /UBND-TC

Công văn số 3277 /UBND-TC ngày 09/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện quy định định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 904/UBND-TH ngày 08/3/2018.

03/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 1944/UBND-TC

Công văn số 1944/UBND-TC ngày 25/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/25/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 10013/UBND-KT

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

12/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

12/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 53/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

12/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 33/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

09/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 9906/BC-UBND

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8679/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Chạy vượt Đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Chạy vượt Đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8678/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Đua thuyền, thúng Mừng Đảng - Mừng Mậu Tuất năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Đua thuyền, thúng Mừng Đảng - Mừng Mậu Tuất năm 2018

12/19/2017
Top