UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Thành ủy Phan Thiết

Báo cáo số 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHOÁ X (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

Báo cáo số 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X)

07/22/2015
Văn bản chỉ đạo điều hành 5736 /UBND-TC

Công văn số 5736 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1762/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghi quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất;

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5734/UBND-TC

Công văn số 5734 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1764/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1764/UBND-TH ngày 04/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5717 /UBND-TC

Công văn số 5717 /UBND-TC ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/05/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5697 /KH-UBND

Kế hoạch số 5697 /KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Căn cứ Kế hoạch số 528/KH-BCĐ ngày 20/3/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5671 /UBND-CNTT

Triển khai việc tiếp nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy Phan Thiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ đến hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong quá trình sử dụng mail công vụ và hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như thuận tiện trong việc chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến nay, việc khai thác, sử dụng phần mềm nêu trên ở các cơ quan chuyên môn thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã dần ổn định và phát huy hiệu quả.

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5257/UBND-NC

Công văn số 5257/UBND-NC ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

04/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5255/UBND-TC

Công văn số 5255/UBND-TC ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Công văn số 1579/UBND-TH ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1579/UBND-TH ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

04/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 4248/UBND-CCHC

Công văn số 4248/UBND-CCHC ngày 29/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai Kế hoạch số 4788/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển".

03/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3594 /UBND-TC

Công văn số 3594 /UBND-TC ngày 21/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1021/UBNDTH ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

03/21/2018
Top