UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 8807/UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 62/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tình Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

07/20/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 60/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với Ủy ban Mặt trận cấp xã....

07/20/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 6001 /UBND-CCHC

Công văn số 6001 /UBND-CCHC ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Thực hiện Công văn số 1868/UBND-NC ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản; UBND thành phố có ý kiến...

05/18/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5947 /KH-UBND

Kế hoạch số 5947 /KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 1333/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018; UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố...

05/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5874 /UBND-TC

Công văn số 5874 /UBND-TC ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 02/3/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), các đoàn thể của thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung

05/16/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5873 /UBND-TC

Công văn số 5873 /UBND-TC ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 1906/UBND-TH ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh;

05/16/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5745/KH-UBND

Kế hoạch số 5745/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh..

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5737 /UBND-TC

Công văn số 5737 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo về UBND thành phố (Thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) để chỉ đạo giải quyết./.

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5740 /UBND-TC

Công văn số 5740 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1687/STC-HCSN ngày 08/5/2018.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1687/STC-HCSN ngày 08/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính;

05/14/2018
Top