UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 33 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 33 /2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/30/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 9801/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

09/05/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 9769 /UBND-TC

Công văn Số: 9769 /UBND-TC ngày 04/9/2018 của UBND thành phố V/v: Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2018-2019.

V/v: Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non và Mẫu giáo năm học 2018-2019.

09/04/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 9748 /UBND-ĐBGT

Công văn Số: 9748 /UBND-ĐBGT V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

09/04/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 9787/UBND-TC

Công văn số 9787/UBND-TC ngày 05/9/2018 của UBND thành phố V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3336/STC-HCSN ngày 27/8/2018 của Sở Tài Chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.

Triển khai thực hiện Công văn số 3336/STC-HCSN ngày 27/8/2018 của Sở Tài Chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.

09/05/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC

Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC ngày 30/8/2018 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC ngày 30/8/2018 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/30/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 3302/STC-HCSN

Công văn Số: 3302/STC-HCSN ngày 23/8/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo kinh phí quyết toán các chế độ, chính sách giáo dục năm 2017

về việc báo cáo kinh phí quyết toán các chế độ, chính sách giáo dục năm 2017

08/23/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND

Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

08/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

08/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 3204/STC-HCSN

Công văn số 3204/STC-HCSN ngày 20/8/2018 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019

Công văn số 3204/STC-HCSN ngày 20/8/2018 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019

08/20/2018
Top