UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 5717 /UBND-TC

Công văn số 5717 /UBND-TC ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/05/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5697 /KH-UBND

Kế hoạch số 5697 /KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Căn cứ Kế hoạch số 528/KH-BCĐ ngày 20/3/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5671 /UBND-CNTT

Triển khai việc tiếp nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy Phan Thiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ đến hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong quá trình sử dụng mail công vụ và hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như thuận tiện trong việc chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến nay, việc khai thác, sử dụng phần mềm nêu trên ở các cơ quan chuyên môn thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã dần ổn định và phát huy hiệu quả.

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5257/UBND-NC

Công văn số 5257/UBND-NC ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

04/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5255/UBND-TC

Công văn số 5255/UBND-TC ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Công văn số 1579/UBND-TH ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1579/UBND-TH ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

04/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 4248/UBND-CCHC

Công văn số 4248/UBND-CCHC ngày 29/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai Kế hoạch số 4788/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển".

03/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3594 /UBND-TC

Công văn số 3594 /UBND-TC ngày 21/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1021/UBNDTH ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

03/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3384/UBND-TC

Công văn số 3384/UBND-TC ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chỉ NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.

03/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3277 /UBND-TC

Công văn số 3277 /UBND-TC ngày 09/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện quy định định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 904/UBND-TH ngày 08/3/2018.

03/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 1944/UBND-TC

Công văn số 1944/UBND-TC ngày 25/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/25/2018
Top