UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 7825/UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2688/QĐUBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2688/QĐUBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7492/UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/11/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7486/UBND-ĐBGT

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/11/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7201/UBND-TH

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa X.

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa X.

10/02/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7262/UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3562/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3562/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/03/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7351/UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021

V/v triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021

10/07/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7392/UBND-ĐBGT

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

8/10/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 7433/KH-UBND

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 6431/UBND-TC

Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo năm học 2019-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo năm học 2019-2020

08/30/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 6174 /UBND-VX

V/v đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ

V/v đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ

08/21/2019
Top