UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 6431/UBND-TC

Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo năm học 2019-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo năm học 2019-2020

08/30/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 6174 /UBND-VX

V/v đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ

V/v đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ

08/21/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 6026 /UBND-CCHC

V/v triển khai Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức

V/v triển khai Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức

08/15/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 6024 /UBND-CCHC

V/v khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL

V/v khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL

08/15/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5824 /UBND-VX

V/v tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

V/v tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

08/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5825 /UBND-CCHC

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

08/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5646 /UBND-VX

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

08/01/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 5434/UBND-VX

V/v triển khai kiểm tra và khắc phục lỗ hỏng bảo mật bluekeep

V/v triển khai kiểm tra và khắc phục lỗ hỏng bảo mật bluekeep

07/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5392 /UBND-CCHC

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

07/23/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5391 /UBND-CCHC

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

07/23/2019
Top