UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4649 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1532/QĐUBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1532/QĐUBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4594 /UBND-CCHC

V/v thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh

V/v thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh

06/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4595 /UBND-CCHC

V/v thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018.

V/v thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018.

06/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4743 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1587/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1587/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4742 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4741 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1586/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1586/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3870 /UBND-VX

V/v đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ

V/v đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ

05/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3663/UBND-VX

V/v rà soát, thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định

V/v rà soát, thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định

05/22/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3521 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 851/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 851/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/16/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3408 /UBND-QHĐĐ

V/v tham mưu góp ý thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư của Trung tâm Hành chính công tỉnh

V/v tham mưu góp ý thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư của Trung tâm Hành chính công tỉnh

05/13/2019
Top