UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 4248/UBND-CCHC

Công văn số 4248/UBND-CCHC ngày 29/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai Kế hoạch số 4788/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển".

03/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3594 /UBND-TC

Công văn số 3594 /UBND-TC ngày 21/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1021/UBNDTH ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

03/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3384/UBND-TC

Công văn số 3384/UBND-TC ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chỉ NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.

03/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 3277 /UBND-TC

Công văn số 3277 /UBND-TC ngày 09/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện quy định định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 904/UBND-TH ngày 08/3/2018.

03/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 1944/UBND-TC

Công văn số 1944/UBND-TC ngày 25/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/25/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 1817/UBND-NC

Công văn số 1817/UBND-NC ngày 23/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

01/23/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 10013/UBND-KT

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

12/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

12/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 53/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

12/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 33/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

09/29/2017
Top