UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách Số: 4697 /QĐ-UBND

Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

08/05/2019
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách Số: 4550 /UBND-TC

V/v: Khẩn trương gửi Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước.

V/v: Khẩn trương gửi Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước.

06/21/2019
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách Quyết định Số: 8644 /QĐ-UBND

Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2017

Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2017

11/09/2018
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách Số: 12191 /UBND-TC

V/v thực hiện công khai NSNN đối với đơn vị dự toán, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện công khai NSNN đối với đơn vị dự toán, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

11/07/2018
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách 9182/QĐ-UBND

Quyết định số 9182/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Phan Thiết về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2015.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2015 (kèm các biểu chi tiết đính kèm).

12/29/2017
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách 9183/QĐ-UBND

Quyết định số 9183/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Phan Thiết về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016 (kèm theo các biểu chi tiết đính kèm).

12/29/2017
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách 5660/UBND-TC

Nguồn kinh phí triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1635/STC-QLNS ngày 4/5/2018 về việc Nguồn kinh phí triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

05/10/2018
Văn bản dự toán, quyết toán ngân sách 1817/UBND-NC

Công văn số 1817/UBND-NC ngày 23/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

01/23/2018
Top