UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

TTHC

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
TTHC Quyết định Số: 6085 /QĐ-UBND

Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng; tín ngƣỡng, tôn giáo theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng; tín ngƣỡng, tôn giáo theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

08/23/2018
TTHC TTHC Tài nguyên môi trường (Cấp xã)

TTHC Tài nguyên môi trường (Cấp xã)

TTHC Tài nguyên môi trường (Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Xây dựng (Cấp xã)

TTHC ngành Xây dựng (Cấp xã)

TTHC ngành Xây dựng (Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Thanh tra ( Cấp xã)

TTHC ngành Thanh tra ( Cấp xã)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

TTHC ngành Thanh tra ( Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Tư pháp (Cấp xã )

TTHC ngành Tư pháp (Cấp xã )

TTHC ngành Tư pháp (Cấp xã )

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Nội vụ ( Cấp xã)

TTHC ngành Nội vụ ( Cấp xã)

TTHC ngành Nội vụ ( Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Kế họach Đàu tư (Cấp xã)

TTHC ngành Kế họach Đàu tư (Cấp xã)

TTHC ngành Kế họach Đàu tư (Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành Giáo dục và Đào tạo (Cấp xã)

TTHC ngành Giáo dục và Đào tạo (Cấp xã)

TTHC ngành Giáo dục và Đào tạo (Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC ngành công thương (cấp xã)

Thủ tục hành chính ngành công thương ( Cấp xã)

Thủ tục hành chính ngành công thương ( Cấp xã)

03/02/2018
TTHC TTHC Nông nghiệp & PTNT ( cấp xã )

Thủ tục hành chính Nông nghiệp & PTNT ( cấp xã )

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thủ tục hành chính Nông nghiệp & PTNT ( cấp xã )

03/02/2018
Trang: 123
Top