UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông tin tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Số 1877/TB-HĐXT

V/v tạm dừng kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban QLDA ĐTXD thành phố Phan Thiết năm 2018

V/v tạm dừng kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban QLDA ĐTXD thành phố Phan Thiết năm 2018

12/26/2018
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Thông báo số 02/TB-HĐXT

Thông báo về việc bổ sung Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác và thông báo địa chỉ để thí sinh theo dõi các thông tin liên quan đến kỳ thi xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD TP Phan Thiết năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo về việc bổ sung Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác và thông báo địa chỉ để thí sinh theo dõi các thông tin liên quan đến kỳ thi xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD TP Phan Thiết năm 2018

11/01/2018
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Đơn đăng ký dự tuyển

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

09/24/2018
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Sơ yếu lý lịch

SƠ YẾU LÝ LỊCH (mẫu số 3)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

SƠ YẾU LÝ LỊCH

09/24/2018
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Kế hoạch số 952/KH-QLDAD9TXD

Kế hoạch số 952/KH-QLDAD9TXD ngày 19/7/2018 về Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018

07/19/2018
Thông tin tuyển dụng viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết năm 2018 Thông báo số 1247/TB-QLDADĐXD

Thông báo số 1247/TB-QLDADĐXD ngày 24/9/2018 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Phan Thiết năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo số 1247/TB-QLDADĐXD ngày 24/9/2018 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Phan Thiết năm 2018

09/24/2018
Top