UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số 9459/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

12/04/2017
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số 04 - NQ/ĐH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

08/07/2015
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số 605 - BC/TU

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ X

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ X

07/22/2015
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 13284 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

12/04/2018
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 193 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

07/25/2019
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 280 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 và một số công việcc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 và một số công việcc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

08/21/2019
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 239 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

07/22/2019
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 237 /BC-UBND

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

07/17/2019
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 134 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

05/21/2019
Tài liệu phục vụ công tác xây dựng báo cáo Đảng bộ khóa XII Số: 107 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

04/19/2019
Trang: 12
Top