UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Phổ biến giáo dục Pháp luật

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Phổ biến giáo dục Pháp luật Luật số 18/2017/QH14

Luật thủy sản

Luật thủy sản

11/21/2017
Phổ biến giáo dục Pháp luật số 42/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/16/2019
Phổ biến giáo dục Pháp luật Số 26/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

03/08/2019
Top