UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

3/29/2018 784 Đã xem

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Sáng ngày 26/3/2018, UBND xã Tiến Thành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, cán bộ công chức UBND, Trưởng ban ngành, các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ 06 thôn; Ban điều hành 06 thôn; Trưởng ban công tác mặt trận 06 thôn.

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, “chiến lượt bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 02/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Năm 2017 đã lập 03 hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 111/NĐ-CP đối với 03 đối tượng nghiện ma túy. Trong đó có 01 đối tượng đang tiến bộ rõ nét.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào.

 
 

 

 

Top