UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND Xã Tiến Lợi

XÃ TIẾN LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

6/15/2018 1019 Đã xem

XÃ TIẾN LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

 

Vừa qua, Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thanh – Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị ; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VI, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban thường trực  ủy ban mặt trận tổ quốc xã, Ban thường vụ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và lãnh đạo các hội quần chúng xã.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác vận động quần chúng được quan tâm đẩy mạnh. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương đều xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết thành công các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phong trào thi đua yêu nước được phát động mạnh mẽ hàng năm, gắn với các phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”… đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân,  mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương hàng năm. Tinh thần đoàn kết phối hợp trong hoạt động của các tổ chức, cá nhân, nhân dân gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở được giữ vững. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc hơn.

 

 

 

 

Top