UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC RA QUÂN LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ GẮN VỚI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

6/19/2019 429 Đã xem

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC RA QUÂN LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ GẮN VỚI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

 

 

 

Ảnh: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng “mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường”

trên địa bàn xã Phong Nẫm

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung tiểu tiêu chí số 17 về môi trường nhằm duy trì có kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Căn cứ Công văn số 3037/STNMT-CCBVMT ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Thuận về việc Hướng dẫn xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại các xã đăng ký đạt tiêu chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường” trên địa bàn xã Phong Nẫm. UBND xã Phong Nẫm xây dựng Kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị gắn với phát động nhân dân tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, xóa các điểm tập kết rác tự phát trên các tuyến đường, tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự đô thị và bảo vệ môi trường, bàn giải pháp xử lý các hành vi vứt, thải rác không đúng nơi quy định, treo các áp phích, giấy dán tường quảng cáo làm mất mỹ quang đô thị trên địa bàn xã...

Cùng với cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Mội trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận, Sáng ngày 15/6/2019 toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ở xã; các cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã tham gia ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Trong đợt ra quân đã quét dọn 07 tuyến đường, di dời 04 điểm tập kết rác vào sâu bên trong, xóa 03 điểm tập kết rác tự phát. Thu gom xử lý  trên 3m3 rác thải rắn, tháo gở 85 áp phích quảng cáo, rao vặt treo trên các trụ điện, tường, rào.

Cùng với phát động, tổ chức đợt ra quân. UBND xã tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền, thong báo trên hệ thống loa truyền thanh về nội dung, hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vứt, xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định trên địa bàn xã theo nội dung quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, nhằm góp thực thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

 

Top