UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

8/30/2019 1628 Đã xem

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

          Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và nhằm cung ứng các dịch vụ hành chính có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân, UBND thành phố Phan Thiết đã xây dựng Kế hoạch áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan chuyên môn thuộc thuộc thành phố.

Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố cơ bản đảm bảo hiệu lực và hiệu quả, gắn kết và đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo toàn bộ các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân theo danh mục thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị đều được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, đơn vị yêu cầu phải phù hợp với mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và theo kết quả phê duyệt thủ tục hành chính của UBND tỉnh Bình Thuận, nhằm tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan và cung cấp dịch vụ công có chất lượng.

Từ những yêu cầu trên, UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ISO) và các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố triển khai chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2019 phù hợp với chức năng và nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ và tổ chức đánh giá nội bộ nhằm khắc phục các điểm không phù hợp, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; cấp nhật, tổng hợp khi thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; đồng thời, lưu giữ đầy đủ các hồ sơ về Hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong xu thế cải cách hành chính công và những cơ hội, thách thức mới, để tiết kiệm được nguồn lực, đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính công có chất lượng ổn định, yêu cầu các thủ tục hành chính đều phải có quy trình xử lý công khai, minh bạch; quy định cụ thể các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ, thời gian xử lý và trả kết quả, giảm thiểu sự nhũng nhiễu, phiền hà, từng bước tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công. Do đó, việc triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan quản lý hình chính Nhà nước là việc làm cần thiết và cấp bách.

Tin, ảnh: Minh Đăng

 

Top