UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 8125/TB-UBND ngày 20/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh.

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh.

Top