UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 810 /TB-SNV của Sở Nội vụ về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018.

4/20/2018 514 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 178 /TB-UBND ngày 16/4/2018, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018
a) Chỉ đạo niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 tại trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng công chức; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.
b) UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương ít nhất 05 kỳ về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 trong thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.
2. Hồ sơ dự tuyển và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
a) Các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng công chức năm 2018 như nhu cầu, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ…được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 987/QĐ-UBND).
b) Riêng các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm, cụ thể:
- Ngạch chuyên viên (từ đại học trở lên): Ngoại ngữ: Trình độ A2 (khung ngoại ngữ 06 bậc) hoặc trình độ B hoặc tương đương; Tin học trình độ cơ bản hoặc trình độ A hoặc tương đương.
- Ngạch cán sự (từ cao đẳng trở xuống): Ngoại ngữ: Trình độ A1 (khung ngoại ngữ 06 bậc) hoặc trình độ A hoặc tương đương; Tin học trình độ cơ bản hoặc trình độ A hoặc tương đương.
 Lưu ý: Các chứng chỉ có giá trị tương đương được xác định theo hướng dẫn tại Công văn số 2424/UBND-KGVX ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy đổi, chuyển tiếp, áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (được đăng tải tại www.snv.binhthuang.gov.vn).

Top