UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 4597 /TB - UBND ngày 09/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết

Thông báo về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp bất thường.

Ngày 30/3/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành:
1. Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2. Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND về Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; phúng viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.
3. Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.
4. Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh.
5. Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND về Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bên vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2018 – 2020.
6. Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
7. Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND về Quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
8. Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND về Quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
9. Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
10. Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND về Quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
11. Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND về Quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước nặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
12. Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND về Quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
13. Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
14. Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khắc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
15. Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu các Nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh Bình Thuận trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện./.

Top