UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 300/TB-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương

8/3/2018 200 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo số 300/TB-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

 Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhậnđược các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công thương Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

2. Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Tư pháp Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

3. Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung mọt số điều của Nghị định số 185/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

4. Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư nước ngoài.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Top