UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 2792/TB-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

THÔNG BÁO về việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

Top