UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 2790/TB-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

THÔNG BÁO về việc triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

Top