UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 2789/TB-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

THÔNG BÁO về việc triển khai thực hiện Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2017.

Top