UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 194 /TB-UBND ngày 2/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

5/3/2018 262 Đã xem Tải về Xem file

Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

Top