UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 169/TB-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương

4/13/2018 385 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo số 169/TB-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 09 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân
tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,
ngành Trung ương ban hành, gồm:
1. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC
ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC
ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.
2. Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày28/3/2018 của Bộ Giao thông
Vận tải Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy
nội địa.
3. Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày29/3/2018 của Bộ Giao thông
Vận tải Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông
vận tải.
4. Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay
nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
6. Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ Quy
định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ (
www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành
Trung ương.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các
văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện

tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện
theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

Top