UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 154 /TB-UBND ngày 26/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

4/2/2018 330 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân
tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,
ngành Trung ương ban hành, gồm:
1. Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an Quy
định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy
định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
2. Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/03/2018 của Bộ Giao
thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia
và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.
3. Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số
141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác.
4. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
5. Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg ngày 12/03/2018 của Thủ tướng
Chính phủ ban hanh Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý
vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học
trong vùng biển Việt Nam.
6. Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/03/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường.
7. Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ Bãi
bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.
8. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
9. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
10. Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt
Nam.
11. Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.
12. Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản
xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành
Trung ương.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các
văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện
tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện
theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.
 
Top