UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 146/TB-UBND ngày 21/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

3/26/2018 296 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm của Trung tâm Hành chính công sau 02 tháng hoạt động.

Top