UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 1058 /TB-BĐH.ĐA100 ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách của tỉnh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 của UBND tỉnh về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 – 2025 (gọi tắt là Đề án 100 giai đoạn 2);

Top