UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo Số: 341 /TB-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

9/7/2018 268 Đã xem Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2. Thông tư số 138/2018/TT-BQP ngày 28/8/2018 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

4. Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

5. Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ Về kinh doanh xuất khẩu gạo.

6. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

7. Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ Công thương Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

8. Thông tư số 22/2018/TT-BCT ngày 21/8/2018 của Bộ Công thương Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

9. Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Top