UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo Số: 325 /TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương

8/24/2018 228 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo Số: 325 /TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

3. Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ Quy định tiết một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

4. Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

5. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

6. Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

7. Thông tư số 44/2018/TT-BGTVT ngày 03/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải.

8. Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Top