UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

THÔNG BÁO Số: 11338 /TB - UBND Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018

ề kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018

Top