UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo Số: 267 /TB-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương

7/5/2018 377 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo Số: 267 /TB-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 07/2018/TT-BNV ngày 15/6/2018 của Bộ Nội vụ Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

2. Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định só 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

3. Quyết định số 913/QĐ-BKHĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc đính chính Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

4. Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

5. Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Top