UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo Số: 275 /TB-UBND của UBND Bình Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2018 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

7/11/2018 220 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo Số: 275 /TB-UBND của UBND Bình Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2018 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 02 tháng 7 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Nghị định số 90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cảnh vệ.

2. Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

3. Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà nội.

4. Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

5. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới.

6. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

7. Quyết định số 901/2018/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

8. Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

9. Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. 

10. Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

11. Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

12. Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

13. Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Top