UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 297/TB-UBND ngày 24/7/2018 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

7/27/2018 376 Đã xem Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

2. Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

4. Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 16/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

5. Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Về nghiệp vụ quản lý nợ công.

6. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

7. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

8. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

9. Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Top