UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

6/28/2018 235 Đã xem Tải về Xem file

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2. Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

3. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

4. Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

5. Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

6. Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/2/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016- 2020.

7. Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

8. Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công thương Sửa đổi bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Kinh tế Á Âu.

9. Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xử lý tài sản từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

10. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ Về kinh doanh khí.

11. Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

12. Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Top