UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 249/TB-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

6/22/2018 275 Đã xem Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông.

3. Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

4. Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về trang vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

6. Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

8. Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

9. Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

10.Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ngày 28/5/2018 của Chính phủ Về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

11.Nghị quyết số 71/2018/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Top