UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 201/TB-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

5/9/2018 509 Đã xem Tải về Xem file

THÔNG BÁO Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 05 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân
tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,
ngành Trung ương ban hành, gồm:
1. Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá
thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước
ngoài.
2. Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 của Bộ Công Thương
Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ
Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng
formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm
dệt may.
3. Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
Đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính
quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
5. Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ (
www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành
Trung ương.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các

2
văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện
tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện
theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); PHÓ VĂN PHÒNG
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Các Phòng chuyên môn thuộc VP;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, HCTC.
T 10.
Võ Thanh Bình

 

Top