UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1/12/2017 1325 Đã xem

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Phan Thiết.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn 2016 - 2020 tại thành phố Phan Thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sáng ngày 4/01/2017 thành phố Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính; công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của thành phố và triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và phường xã về thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đỗ Ngọc Điệp - Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị và các phường xã trực thuộc thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải thiện một số nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Theo kết quả đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của UBND tỉnh tại Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết có điểm số 50,50 điểm, xếp loại tốt (hạng 4/10 huyện, thị, thành phố); trong đó, có 03 chỉ số nội dung có cải thiện điểm số và thứ hạng so năm 2015, gồm: Chỉ số về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 0,25 điểm, chỉ số thành phần đạt 100%); chỉ số về cải cách thủ tục hành chính (tăng 1,5 điểm, chỉ số thành phần đạt 100%); chỉ số về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (tăng 0,5 điểm, chỉ số thành phần đạt 92,86%). Tuy nhiên, vẫn còn 02 chỉ số nội dung giảm điểm số so với năm 2015, gồm: nội dung về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (giảm 0,25 điểm, chỉ số thành phần đạt 88,9%); chỉ số về hiện đại hóa cải cách hành chính (giảm 0,25 điểm, chỉ số thành phần chỉ đạt 66,66%).

Ngoài ra, có 03 chỉ số duy trì điểm so với năm 2015 đó là: Chỉ số về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 3,5 điểm, chỉ số thành phần đạt 100%; Chỉ số về tỷ lệ cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện cơ chế khoán và kinh phí hành chính, đạt 02/02 điểm, chỉ số thành phần đạt 100% và Chỉ số về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đạt 12/12,5 điểm, chỉ số thành phần đạt 96%.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các phường xã trong thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn 2016-2020 của thành phố, gắn với cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) hàng năm; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính... UBND thành phố tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của thành phố Phan Thiết.

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể kế hoạch CCHC hằng năm và giai đoạn 2016-2020 của thành phố, kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) hằng năm của thành phố và chỉ số xếp loại CCHC của cơ quan, đơn vị, và phường xã, phất biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Điệp – Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh: “….yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các phường xã tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và thực hiện cam kết với một số nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đã thống nhất quyết tâm thực hiện…. xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và các phường xã”.

Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Phan Thiết, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường xã tiến hành kiểm tra, rà soát ở các tiêu chí, tiêu chí thành phần giảm điểm, thứ hạng, chưa đạt điểm so với điểm chuẩn đối đa hoặc nội dung có chỉ số thành phần thấp hơn chỉ số thành phần trung bình của cả tỉnh thuộc trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện của đơn vị mình để có kế hoạch khắc phục kịp thời nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm năm 2017 và những năm tiếp theo của thành phố. Đồng thời, tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của thành phố, gắn với tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của thành phố, của cơ quan, đơn vị và các phường xã. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, coi nhẹ công tác vận động, thuyết phục quần chúng; Phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Cơ quan, đơn vị và các phường xã xây dựng hộp thư “Hỏi - Đáp” và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc của đơn vị để tiếp nhận, trả lời các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực ngành, địa phương quản lý. Thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan, đơn vị được hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ một (01) lần; cán bộ, công chức, viên chức không có thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm với tổ chức, cá nhân; trường hợp hồ sơ trễ hẹn đều có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định. Định kỳ tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính và đề ra giải pháp để cải thiện mức độ hài lòng qua từng năm. Hằng năm rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền công bố kịp thời các thủ tục hành chính, gắn với cắt giảm quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian giải thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết hồ sơ hành chính; sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đã được đầu tư tại các cơ quan, phường xã. Rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra.

Cùng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của các ngành, các cấp đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần đổi mới, cầu thị để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm và kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt trong công tác cải cách hành chính giai đoạn vừa qua, hy vọng rằng công tác cải cách hành chính trong thời gian đến sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần phát kinh tế xã hội của thành phố Phan Thiết.

 

Bài, ảnh: Minh Đăng

    (Nguyễn Quốc Duy – Phòng nội vụ Phan Thiết)

Top