UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Thắng

PHƯỜNG ĐỨC THẮNG VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ

3/25/2019 407 Đã xem

PHƯỜNG ĐỨC THẮNG VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ

 

PHƯỜNG ĐỨC THẮNG VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ

Description: C:\Users\TDC\Desktop\Downloads\bccbc1d5db3639686027.jpgCông tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường quan tâm,  coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; UBND phường thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân để tuyên truyền cho mọi người dân biết về trách nhiệm của mình khi tham gia (BHYT) và được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. UBND phường đã phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức thực hiện truyền thông về chính sách pháp luật, tư vấn, tuyên truyền về tầm quan trọng của BHYT thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2016 - 2020, trong đó BHYT hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng được triển khai từ phường đến tận hộ gia đình tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng cao hơn, giảm chi phí cho người bệnh, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững, góp phần thực hiện công bằng xã hội tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Đến nay, UBND phường đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo trong đó có 01 đại lý thu và 07 điểm thu tại địa bàn khu phố, đồng thời phân công khu phố trưởng làm thành viên phụ trách địa bàn khu phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia mua bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phường vận động và thu thập các thông tin cần thiết để UBND phường kịp thời chỉ đạo, đề xuất những khó khăn vướng mắc cho ngành bảo hiểm giải đáp. Hàng tháng nhân viên đại lý thu của phường thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện của điểm thu các khu phố không để việc thu tiền của dân để lạm dụng lợi ích cá nhân, không mua BHYT kịp thời, tránh tình trạng khiếu kiện.

          Qua một năm triển khai thực hiện kết quả các đại lý thu khu phố đã vận động nhân dân tham gia mua BHYT 2.192 đối tượng ( có 406 đối tượng mới, 1.786 đối tượng đáo hạn) đạt tỷ lệ 86,71 %.

Ngoài ra, UBND phường cũng đã kết hợp với bệnh viện Tâm Phúc vận động bán BHYT cho các hộ ngoài địa bàn phường 251 người, tổng cộng số mua BHYT HGĐ trong năm là 2.443 người tỷ lệ đạt 96.64% chỉ tiêu thành phố giao.

           Hộ nghèo, cận nghèo được trợ cấp 100%. UBND phường đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng các trường thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế kết quả có 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT.

           Hàng tháng, quý, 6 tháng, BCĐ BHYT toàn dân đều tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện của từng khu phố từ đó đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

Top