UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tập huấn về chủ đề “Thực trạng lao động trẻ em, biện pháp giảm thiểu lao động trẻ em”

12/22/2017 1126 Đã xem

Sáng ngày 19/12/2017, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội -Ban Quản lý Dự án tổ chức tập huấn với chủ đề “thực trạng lao động trẻ em và biện pháp phòng, giảm thiểu tình hình lao động trẻ emnăm 2017” trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Tham gia lớp tập huấn có130 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND phường, xã (Trưởng ban Quản lý dựán); thư ký Ban Quản lý dựán; công chức Lao động -Thương binh và Xã hội; công tác viên dựán, cộng tác viên trẻ em của 11 phường, xãtrên địa bàn thành phố Phan Thiết có dựán tham dự.

Qua tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Để giải quyết vấn đề lao động trẻ em cũng gặp nhiều thách thức, mà trước hết là nhận thức của gia đình các em và chính các em, cũng như người sử dụng lao động còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật, chính sách liên quan đến lao động trẻ em.

Bên cạnh đó khả năng tiếp cận các hoạt động phát triển kỹ năng và nghề nghiệp hạn chế cũng là một trong những yếu tố cản trở việc xóa bỏlao động trẻ em. Chính vì vậy cần sựchung tay của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và giảm thiểu lao động trẻ em không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Trên cơ sở những nội dung đã được tập huấn sẽ giúp cho các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả và đề ra các giải pháp bảo vệvà giảm thiểu lao động trẻ em trong những năm tiếp theo.

                          Lê Phong

Top