UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Phan Thiết tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng.

9/1/2017 21928 Đã xem

Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); nhìn chung, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện. Bước đầu mang lại những kết quả và chuyển biến tích cực; chi bộ, đảng bộ cơ sở thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gần dân, sát dân; luôn chăm lo lợi ích thiết thực  đến đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân

 Hàng năm các cấp ủy đảng đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cơ sở có trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm đều tăng và giảm dần cơ sở đảng yếu kém.

Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đã vận dụng, lồng ghép “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc chọn mẫu chuyện về Bác gắn với tiêu điểm tháng. Trong sinh hoạt chi bộ kịp thời phổ biến các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước từng đảng viên trong sinh hoạt luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục có hiệu quả; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực; cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cũng như thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy và cấp trên trực tiếp giao.

Công tác kết nạp đảng viên mới, nhất là đối tượng Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng dân quân tự vệ, đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ thôn, khu phố, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, quần chúng ưu tú là nữ được các cấp ủy thường xuyên quan tâm.

  Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đã từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hoá; tạo được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn.

 Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phan Thiết tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Kế hoạch số 47- KH/TU của Thành ủy Phan Thiết về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức và không chuyên trách ở cấp ủy phường, xã cũng như khu phố, thôn; hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận để thay thế kịp thời và bổ sung đủ các chức danh còn thiếu ở địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt ở từng cấp ủy; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

                                                                                                Nguyễn Thế Dũng

Top